Darrera actualització: 15 de Novembre de 2020

Aquests són els termes i condicions d’ús del servei (en endavant, els «Termes») de Proactua by Montsol, SL, CIF B55316764, empresa domiciliada al Carrer Josep Roca i Bros, 4, Àtic A, Figueres (CP 17600), inscrita al Registre Mercantil de Girona, fulla GI-63927, tom 3195, foli 184 (en endavant, «Proactua»).

Els Termes regeixen el seu ús de les nostres aplicacions de software, recursos i serveis per tal que l'organitzador d'esdeveniments i espectacles (en endavant , l'«Organitzador»), els artistes o els seus respectius mànagers (en endavant , l'«Artista») i i els proveïdors de serveis (en endavant , el«Proveïdor») es trobin, es comuniquin i acordin la prestació de serveis (col·lectivament , el nostre «Servei Proactua»). Aquests Termes regeixen tot l'ús del Servei Proactua, tant si s'accedeix al mateix des del nostre lloc web https://www.proactua.com (o qualsevol versió localitzada) (en endavant , la «Plataforma»), les nostres aplicacions i llocs web per a mòbil, les nostres ofertes d'atenció a client, telefònica i en línia, o qualsevol altre punt d'accés que oferim.

Proactua es reserva el dret a modificar els presents Termes en qualsevol moment d'acord amb aquesta disposició. Quan es realitzin canvis als presents Termes, Proactua publicarà els Termes revisats en la Plataforma i actualitzarà la data de "Darrera actualització" a la part superior dels mateixos. Continuar accedint i utilitzant el Servei Proactua després que s’hagin publicat els termes modificats constituirà l'acceptació dels termes modificats.

1. Termes Generals
2. Termes específics per a l'Organitzador
3. Termes específics per l'Artista i el Proveïdor

1.Termes generals

1.1 Definicions

Als efectes dels presents Termes s’indica el sentit dels següents conceptes:

«Artista»: la persona física o jurídica que es registra a la plataforma per difondre propostes d'actuacions, espectacles o activitats artístiques. L’ Artista pot ser una empresa especialitzada en la producció i el "management" d'un o més artistes, l'integrant d'un col·lectiu (Duos, conjunts musicals, grups o formacions) que assumeix funcions de representació del col·lectiu o una persona física o jurídica que ofereix actuacions professionalment en representació pròpia.

«Proveïdor»: la persona física o jurídica que de forma professional ofereix serveis per espectacles i esdeveniments, que lloga equips tècnics (per exemple de llum i so, audiovisuals, canons de confeti), mobiliari, elements lúdics o logístics (per exemple elements inflables, lavabos mòbils, carpes, escenaris, grups electrògens) o que posa a disposició locals o espais per esdeveniments i actuacions.

«Organitzador»: la persona física o jurídica que es registra a la plataforma en condició d'organitzador d'espectacles o activitats artístiques.

«Usuari»: comprèn tant l'Organitzador com l'Artista i el Proveïdor.

«Assegurança Proactua»: pòlissa d'assegurança temporal que es pot obtenir gratuïtament o contractar a través del Servei Proactua. L'assegurança està destinada a cobrir les pèrdues econòmiques derivades d'imprevistos i contingències que impossibilitin la celebració d'actuacions o serveis que l'Organitzador hagi reservat a través del Servei Proactua.

1.2 Naturalesa del servei, alta i baixa

El servei que ofereix Proactua als Organitzadors, Artistes i Proveïdors té caràcter mercantil. No és d'aplicació la normativa en matèria de consum. Registrar-se i utilitzar el Servei Proactua, comporta acceptar i assumir les responsabilitats que es derivarien de l'incompliment d'aquests Termes. Proactua es fa responsable de prestar el servei amb diligència en els termes que figuren en aquest document i en el lloc web de Proactua. Els usuaris podran formalitzar la baixa a través dels canals propis de la plataforma. La baixa com a usuari comportarà la finalització immediata de la relació comercial entre Proactua i l’usuari, sense perjudici que quedin vigents les obligacions i responsabilitats assumides amb anterioritat a la baixa.

1.3 Contingut

La informació que figura a la plataforma únicament es pot destinar a les finalitats d'ús del Servei Proactua. Ni els Usuaris, ni Proactua autoritzen l'ús dels continguts per a altres propòsits diferents als propis del Servei Proactua. Queda expressament prohibida la utilització de la informació per a fins comercials, l'enviament de publicitat o d'ofertes comercials o la utilització dels noms, dades i signes identificatius dels usuaris i de Proactua per altres finalitats.

1.4 Drets de la base de dades de la plataforma

Proactua és titular en exclusiva dels drets de propietat intel·lectual de la base de dades on figura la informació de l' Artista i del Proveïdor que es posa a disposició de l'Organitzador. Com a titular dels drets Proactua no autoritza l'extracció d'aquests continguts per incorporar-los a altres bases de dades o sistemes, sense autorització prèvia, expressa i per escrit. Queda expressament prohibida la presentació dels continguts de la plataforma incrustats en sistemes aliens ("framing").

1.5 Difusió interna d’informació

Amb finalitats de promoció dels usuaris de la plataforma, excepte indicació expressa en sentit contrari, Proactua entén que l’usuari de la plataforma accepta que la resta d’usuaris puguin tenir accés a la informació de les activitats de l'Artista i del Proveïdor. La informació (com pot ser la d’actuacions programades o la seva localització) es difondrà únicament entre els usuaris de la plataforma que ho sol·licitin i en cap cas farà referència a esdeveniments, actes o actuacions que no estiguin obertes al públic. Els usuaris es comprometen a guardar reserva de la informació comercial, personal o tècnica corresponent a altres usuaris de la plataforma a la que tinguin accés utilitzant els canals interns de comunicació de la plataforma. No existirà aquesta obligació quan la informació s’hagi fet pública a iniciativa de l’usuari a qui correspon o del seu representat.

1.6 Relació entre l’Organitzador i l’Artista o Proveïdor

La relació entre Organitzador i l'Artista o Proveïdor tindrà caràcter mercantil. El Servei Proactua és un servei d'informació i d'intermediació entre les parts. La reserva dels serveis de l'Artista o del Proveïdor per part de l'Organitzador comporta l'establiment d'una relació comercial entre l'Organitzador i l’Artista o Proveïdor, de la qual no en serà part Proactua. En conseqüència, un cop formalitzada la reserva, Proactua no podrà ser considerada responsable de les incidències que es puguin produir entre les parts, quedant totalment exempta. No obstant això, Proactua podrà decidir intervenir com a mediador per ajudar a resoldre la incidència o controvèrsia que s'hagués pogut produir.

1.7 Incompliment dels termes

Proactua podrà donar de baixa del servei a qui incompleixi els presents Termes. Es reserva el dret a emprendre accions legals, especialment si l'incompliment ha creat perjudici als drets i interessos de Proactua i/o d’un Organitzador, de l’Artista o del Proveïdor. En aquest cas la persona que hagi incomplert els Termes deixarà de tenir accés al servei, i Proactua bloquejarà les seves dades, que es conservaran fins que prescriguin les responsabilitats legals que es puguin derivar d'aquest incompliment o de la relació comercial. L'incompliment d'aquests Termes i la cancel·lació impediran el nou registre de la persona que els hagi incomplert, fins i tot transcorreguts els terminis de prescripció de les seves responsabilitats.

1.8 Responsabilitats en cas de suspensió o cancel·lació

El Servei Proactua no regula les condicions de la suspensió o cancel·lació de l'actuació o servei reservat, en el cas que es produís. Les parts entenen i accepten que els correspon únicament a elles preveure els casos en què aquesta suspensió o cancel·lació pot tenir lloc, així com les conseqüències que es derivarien, entenent que si es produís Proactua ha de quedar exempta de responsabilitats i obligacions.

1.9 Protecció de dades

En el moment de registrar-se a la plataforma els usuaris es declaren informats que les seves dades personals es tracten en els termes descrits a la política de protecció de dades que han pogut llegir al lloc web www.proactua.com.


2.Termes específics per a l'Organitzador

2.1 Reserva

2.1.1 L'Organitzador podrà sol·licitar la reserva dels serveis de l'Artista o del Proveïdor per a una data, unes condicions i un pressupost acordats a través del Servei Proactua. L'Organitzador haurà de (i) fer constar les seves dades fiscals, (ii) acceptar l'acord o document de reserva; on s'especificaran les dades rellevants de la reserva més les seves condicions, i finalment (iii) consignar una quantitat en concepte de dipòsit que serà retinguda en el compte/targeta facilitada per l'Organitzador. El dipòsit no es requerirà quan el perfil de l'Organitzador sigui una administració o fundació pública, una entitat, una corporació privada de dret públic o una associació sense ànim de lucre. Un cop formulada la sol·licitud de reserva, Proactua la comunicarà a l'Artista o al Proveïdor per tal que aquest pugui decidir sobre la proposta. La reserva es confirmarà quan l'Artista o Proveïdor accepti la proposta i automàticament l'import retingut en concepte de dipòsit s'abonarà en el compte de Proactua, qui es responsabilitzarà de custodiar-lo i abonar-lo a l'Artista o Proveïdor després de l’actuació o servei prestat. No obstant, les reserves que no requereixin el pagament d'un dipòsit per avançat no es confirmaran fins que (i) l'Artista hagi acceptat la proposta i (ii) Proactua hagi validat la reserva i completat el procés de verificació d'identitat de l'Organitzador segons l'apartat 2.7.

2.1.2 Proactua sempre informarà als Usuaris dels imports detallats de cada transacció de reserva, tant l'import corresponent al dipòsit; si s'escau; com l'import que l'Organitzador haurà de pagar directament a l'Artista o Proveïdor acord amb les condicions de la reserva. Proactua no tindrà cap obligació d'intervenir ni facilitar una resolució en cas que hi hagi un conflicte de pagaments entre l'Organitzador i l’Artista o Proveïdor. Proactua es responsabilitzarà única i exclusivament del dipòsit abonat per l'Organitzador segons es detalla a l'apartat 2.1.1 i no assumirà cap responsabilitat en relació amb propines, bonificacions o altres pagaments realitzats fora de el Servei Proactua.

2.1.3 Registrar-se com organitzador i accedir a la informació pròpia de l'Artista o Proveïdor comporta assumir la obligació de l'organitzador de formalitzar la reserva (en cas que interessi a les parts) exclusivament i íntegrament a través del Servei Proactua.

2.2 Cancel·lació de la reserva

2.2.1 Quan el perfil de l'Organitzador sigui una persona física, un autònom o una empresa, disposarà d'un període de cancel·lació de 24 hores després d’haver-se formalitzat la reserva, entenent com a tal el moment en el que l’Artista o el Proveïdor accepta la sol·licitud de reserva de l’Organitzador. La cancel·lació dintre el termini assenyalat alliberarà a les parts de qualsevol dret e indemnització i deixarà l’acord de reserva sense cap efecte. Transcorregut aquest període, s’acordarà i entendrà que l'Organitzador accepta la reserva definitivament i assumeix els deures i obligacions de l’acord establert amb l’Artista o Proveïdor . No obstant això, la cancel·lació no serà aplicable quan la reserva s’hagi formalitzat en un període inferior a 24 hores abans de l'inici de l'actuació o del servei reservat. En el cas que l'Organitzador decideixi cancel·lar la reserva dins el termini permès, aquest haurà de sol·licitar la cancel·lació per escrit contactant amb el servei d'atenció al client a través del següent formulari de contacte. Un cop enviada la sol·licitud de cancel·lació complint amb el termini permès, Proactua es posarà en contacte amb l'Organitzador i procedirà a cancel·lar la reserva, deixant sense efecte l’acord de reserva i reemborsarà automàticament a l'Organitzador l'import del dipòsit que hagués estat abonat.

2.2.2 Quan el perfil de l'Organitzador sigui una administració o fundació pública, una entitat, una corporació privada de dret públic o una associació sense ànim de lucre, disposarà d'un període de cancel·lació de 7 dies després d’haver-se formalitzat la reserva, entenent com a tal el moment en el que l’Artista o el Proveïdor accepta la sol·licitud de reserva de l’Organitzador. La cancel·lació dintre el termini assenyalat alliberarà a les parts de qualsevol dret e indemnització i deixarà l’acord de reserva sense cap efecte. Transcorregut aquest període, s’acordarà i entendrà que l'Organitzador accepta la reserva definitivament i assumeix els deures i obligacions de l’acord establert amb l’Artista o el Proveïdor.No obstant això, la cancel·lació no serà aplicable quan la reserva hagi estat confirmada en un període inferior a 7 dies abans de l'inici de l'actuació o del servei reservat. En el cas que l'Organitzador decideixi cancel·lar la reserva dins el termini assenyalat, aquest haurà de formalitzar la cancel·lació a través de la plataforma del web https://www.proactua.com, accedint a la reserva des del seu compte d’usuari i fent ús la funcionalitat de cancel·lació directa que Proactua posa a disposició de l’Organitzador.

2.2.3 Transcorregut el període disponible de cancel·lació, la reserva quedarà subjecta a les condicions de la reserva acceptades electrònicament per ambdues parts en el document de reserva. En el cas de cancel·lació fora de termini o incompliment de l’acord per part de l’Organitzador, comportarà la pèrdua sense possibilitat de reemborsament del dipòsit que hagués estat abonat. No obstant això, Proactua podrà intervenir entre les parts per trobar una solució de mutu acord quan la cancel·lació (i) sigui fruit d'un contratemps justificat, (ii) es comuniqui amb suficient antelació i (iii) no perjudiqui l'Artista o Proveïdor.

2.2.4 En determinades circumstàncies, Proactua podrà decidir, segons criteri exclusiu, que resulta necessari cancel·lar una sol·licitud de reserva o una reserva confirmada i iniciar el corresponent reemborsament del dipòsit a l'Organitzador. Això pot succeir per motius d'emergència o per circumstàncies i imprevistos inevitables (i) quan Proactua consideri de bona fe, i tenint en compte els legítims interessos de les dues parts, que resulta necessari per evitar un dany important a Proactua, a altres Usuaris, a tercers o a béns materials, o (ii) per qualsevol dels motius previstos en els presents Termes.

2.2.5 En el cas que l'Artista o Proveïdor no pugui executar les seves obligacions per impossibilitat sobrevinguda, haurà de comunicar immediatament a Proactua d'aquesta circumstància i dels seus motius, per tal de notificar-ho a l'Organitzador i, si escau, proposar alternatives. Sempre que l'anul·lació hagi estat motivada per l'Artista o Proveïdor, l'Organitzador recuperarà immediatament el dipòsit o abonament a compte efectuat en el moment de la reserva.

2.2.6 El cost de subscripció de l'Assegurança que l’Organitzador pot obtenir gratuïtament a través de Proactua serà assumit íntegrament per Proactua quan es compleixin les limitacions i requisits descrits a l’apartat detalls de l’Assegurança de cancel·lació. Un cop superat el termini de cancel·lació indicat en els apartats 2.2.1 i 2.2.2 dels presents termes, si l'Organitzador decideix cancel·lar voluntàriament i de mutu acord amb l’Artista o Proveïdor una actuació o servei que s’hagi assegurat gratuïtament a través del Servei Proactua, l’Organitzador haurà de comunicar-ho degudament al servei d'atenció al client de Proactua a través del següent formulari de contacte . El comunicat de cancel·lació s'haurà d’enviar amb un temps d'antelació mínim de 20 dies naturals abans de l'inici de la primera actuació o servei de l'esdeveniment assegurat. En cas d'incompliment, segons criteri exclusiu, Proactua podrà decidir cobrar a l'Organitzador el cost de l'assegurança corresponent a les actuacions o serveis cancel·lats quan ja s’hagi subscrit la pòlissa d’assegurança corresponent. No obstant, l'Organitzador també podrà desistir o renunciar a l'assegurança gratuïta. Per a això, haurà d'informar degudament de la seva renúncia contactant amb el servei d'atenció al client de Proactua. El comunicat s'haurà d’enviar amb un temps d'antelació mínim de 20 dies naturals abans de l'inici de la primera actuació o servei de l'esdeveniment assegurat.

2.3 Contractació de l’Assegurança de cancel·lació

A través del Servei Proactua, es facilita a l'Organitzador la possibilitat de contractar l'assegurança de cancel·lació mitjançant el pagament de la prima quan no es compleixin les condicions per obtenir-la gratuïtament. La contractació es podrà realitzar directament a través de la plataforma, o bé contactant amb el servei d'atenció a client de Proactua. Ambdues opcions requeriran el previ compliment de les delimitacions i requisits que s'especifiquen a l’apartat detalls de l’Assegurança de cancel·lació per tal de poder subscriure l’assegurança corresponent.

2.4 Compliment de la normativa per part de l'Organitzador

Al formalitzar una reserva l’Organitzador assumeix les obligacions legals pròpies d'aquest acte, especialment la normativa vigent en matèria d'organització d'espectacles i fiscal. En relació a les dades dels Artistes i Proveïdors, correspon a l'organitzador complir el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la normativa estatal vigent en cada moment, informant del tractament que efectuarà, de la finalitat, de la forma d'exercir els seus drets i de la resta d'informacions indicades en els articles 13 i 14 d'aquest Reglament.

2.5 Política de pagaments i devolucions

2.5.1 Divisa: Totes les tarifes, imports deduïbles i altres pagaments aplicats o cobrats a través del Servei Proactua s'indicaran i cobraran en la divisa local.

2.5.2 Capacitat legal: L’Organitzador haurà de tenir com a mínim 18 anys i ser capaç de subscriure contractes legalment vinculants per utilitzar el servei de pagaments de la plataforma. Mitjançant l'ús de el Servei de Pagaments, l'Organitzador manifesta i garanteix que és major de 18 anys.

2.5.3 Forma de pagament: L'Organitzador ha de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d'especificar tots els dígits del nº de la targeta en el formulari corresponent. L'operació es formalitzarà en el moment de realitzar la comanda. Només s'acceptaran pagaments amb targetes segures en els quals s'efectuï autenticació d'identitat de titular de la targeta segons el mètode establert per l'entitat bancària de l'Organitzador, a través de comerç electrònic segur ( "Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode").

2.5.4 Seguretat: S'utilitzarà el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa. Tots els pagaments es realitzaran de forma 100% segura a través de la passarel·la de pagament o TPV virtual de REDSYS. El servei de pagaments de Proactua connectarà automàticament amb la passarel·la Redsys, mantenint tots els protocols de seguretat i protegint de les dades de l'organitzador.

2.5.5 Pagament de dipòsits: l'import del dipòsit inclourà els impostos aplicables segons estableixi la llei vigent. A través d'una pre-autorització, Proactua retindrà l'import en el compte / targeta de l'usuari i es carregarà quan l'Artista accepti la sol·licitud de reserva de l'Organitzador.

2.5.6 Pagament de l'assegurança Proactua: L'operació es formalitzarà en el moment de realitzar la comanda.

2.5.7 Reemborsaments:

Cancel·lació de l'Artista o Proveïdor. Quan l'Artista o Proveïdor desestimi una sol·licitud de reserva de l'Organitzador i aquest hagi abonat una quantitat en concepte de dipòsit, Proactua procedirà a desbloquejar la quantitat retinguda i es realitzarà la devolució immediata del dipòsit a l'Organitzador.

Cancel·lació per incompareixença o incompliment de l’Artista o Proveïdor. Quan l'Artista o Proveïdor no pugui executar les seves obligacions per impossibilitat sobrevinguda, l'Organitzador recuperarà immediatament el dipòsit o abonament a compte que hagi efectuat en el moment de fer la reserva.

Cancel·lació de l'Assegurança de cancel·lació. Proactua emetrà un reemborsament total de l'import de la prima quan la cancel·lació o anul·lació de l'assegurança es realitzi dins de la data límit de cancel·lació especificada a l'apartat detalls de l’Assegurança de cancel·lació.

2.6 Avaluacions i comentaris

2.6.1 Dins un termini limitat des de la finalització de l’actuació o servei reservat, els Organitzadors poden deixar una avaluació pública de l’Artista o Proveïdor ( «Avaluació») i enviar una valoració en nombre d'aplaudiments ( «Valoració»). Les Valoracions i les Avaluacions reflecteixen les opinions d'Organitzadors a títol individual i no l'opinió de Proactua. Proactua no verifica l'exactitud de les Avaluacions i els Comentaris, que podrien així ser incorrectes o enganyosos. Les Valoracions i les Avaluacions per part de l'Organitzador han de ser encertades; a més, no podran contenir llenguatge ofensiu ni injuriós.

2.6.2 Queda totalment prohibit que els usuaris manipulin el sistema de Valoracions i Avaluacions de cap manera, com per exemple indicant a un tercer que escrigui un comentari negatiu o positiu sobre un altre usuari.

2.6.3 Les Valoracions i les Avaluacions formen part del perfil públic de l'Artista o Proveïdor i també podran reflectir-se en altres parts de la Plataforma juntament amb altra informació.

2.7 Verificació d'identitat

2.7.1 Mitjançant el procés de verificació d’identitat Proactua enforteix la integritat del Servei Proactua, mantenint la seguretat de tota la comunitat i protegint a l'Organitzador envers a suplantacions d'identitat. Aquest procés és obligatori per als Organitzadors que disposen del dret a reservar sense la necessitat de realitzar el pagament d'un dipòsit com a garantia.

2.7.2 Proactua validarà la informació continguda en les dades de facturació, contactarà directament amb l'Organitzador i podrà requerir documentació addicional quan hi hagi alguna dada confusa. Donada aquesta circumstància, s'haurà d'aportar informació completa i fidedigna per a la seva verificació i Proactua, segons el seu criteri exclusiu, podrà cancel·lar la reserva o donar de baixa a l'Organitzador del Servei Proactua quan detecti un acte fraudulent o bé la informació facilitada no sigui exacta, actualitzada o exhaustiva.


3. Termes específics per l'Artista i el Proveïdor.

3.1 Registre i difusió d’ofertes

3.1.1 Únicament podran utilitzar la plataforma els Artistes i Proveïdors que estiguin al dia del compliment de les obligacions en matèria fiscal i laboral que permetin operar i gestionar reserves en l'àmbit propi de la plataforma. La persona registrada en qualitat d'Artista o Proveïdor declara estar al corrent del compliment d'aquests requeriments legals i, quan sigui el cas, ser la persona autoritzada per gestionar el servei Proactua en nom d'un tercer o un col·lectiu de persones. Es podran difondre ofertes d'Artistes i Proveïdors que estiguin representats per una gestoria, una cooperativa d'artistes o una altra persona jurídica, sempre que aquesta modalitat de representació compleixi el conjunt de normes fiscals i laborals d'aplicació. Proactua quedarà exempta de l'incompliment, si fos el cas, de les precedents condicions i requeriments.

3.1.2 En el procés d'alta, prèviament a la seva validació definitiva, l'Artista o Proveïdor rebrà un document en el qual figurarà una proposta detallada dels serveis i de la relació comercial entre ell i Proactua. Amb l'acceptació de les condicions per les dues parts finalitzarà el procés d'alta. Els Artistes i Proveïdors podran publicar informació d'espectacles, actuacions i serveis per mitjà de la plataforma de Proactua, sense limitació de nombre, ni limitació temporal.

3.2 Informació de les ofertes

3.2.1 Serà responsabilitat exclusiva de l'Artista o Proveïdor la descripció de l'oferta i de les seves característiques, disponibilitat, tarifes i altres continguts que han de permetre la reserva de l'Artista o del Proveïdor. Amb la incorporació d'aquests continguts a la plataforma l'Artista o Proveïdor declara que la informació és certa i està actualitzada. Abans de fer públiques les ofertes Proactua verificarà que la informació sigui completa i d'acord amb les finalitats del Servei Proactua. Podrà dirigir-se a l'Artista o Proveïdor en cas que constatés algun error o deficiència. Així mateix, Proactua podrà excloure les ofertes que no corresponguin a artistes o serveis d’experiència, nivell artístic o qualitat suficients.

3.2.2 Proactua es reserva el dret a monitoritzar, revisar, editar i/o eliminar el contingut de l’Artista o del Proveïdor, amb el consentiment explícit de l'Artista o Proveïdor en qüestió i sempre amb finalitats de suport o millora de la qualitat de la informació. En el cas que Proactua incorpori la informació prèviament a disposar del consentiment explícit, ha d'obtenir amb posterioritat l'acceptació o aprovació de l'Artista o Proveïdor afectat. Un cop acceptada la modificació per part de l'Artista o Proveïdor Proactua deixarà de ser responsable dels continguts aportats.

3.3 Drets sobre els continguts de l’oferta

La incorporació a la plataforma dels materials descriptius de l'oferta, com ara imatges, àudios, vídeos, textos, signes distintius, logotips o dissenys, no comporta cap canvi en la titularitat dels drets. Proactua no obtindrà cap dret sobre els materials incorporats. Difondrà els materials en base a una llicència d'ús no exclusiva que permetrà a Proactua efectuar les reproduccions dels materials i la seva posada a disposició del públic per a finalitats pròpies del servei Proactua. Proactua entén que l'Artista o Proveïdor disposa de la capacitat legal necessària per autoritzar aquests actes d'explotació dels materials (reproducció i posada a disposició) per part de Proactua. L'Artista o Proveïdor eximeix Proactua de qualsevol responsabilitat per a la difusió dels continguts que ell haurà incorporat a la plataforma. En conseqüència, Proactua no haurà d'abonar cap import per a la realització d'aquests actes d'explotació, ni a titular dels drets ni a persones o entitats de gestió col·lectiva de drets que puguin representar el titular. En cas de rebre algun requeriment en aquest sentit, el derivarà a l'Artista o Proveïdor per la seva atenció.

3.4 Ús de la plataforma

Proactua posa a disposició de l'Artista o Proveïdor un conjunt de recursos i funcionalitats que li permeten administrar adequadament les ofertes i relacions amb els Organitzadors. Des d'un perfil d'Artista o Proveïdor no es pot establir contacte ni reservar a altres Artistes i Proveïdors. Les relacions entre l'Organitzador i l'Artista o el Proveïdor s'han de desenvolupar i formalitzar exclusivament i en la seva totalitat per mitjà del Servei Proactua. Per aquest motiu no es poden enviar dades de contacte a través de xat ni publicar informació de contacte o enllaços a altres pàgines de la plataforma. La informació de l'Artista o del Proveïdor no ha de contenir cap número de telèfon, fax, adreça electrònica, organitzador de Skype o d'altres xats, organitzador de xarxa social o d'aplicació o plataforma que faci referència directa o indirecta a l'Artista o el Proveïdor, ja siguin propis de l'Artista o Proveïdor o de terceres persones. Proactua es reserva el dret de corregir o excloure la informació que incompleixi aquesta condició. Registrar-se com Artista o Proveïdor i rebre les propostes dels Organitzadors comporta assumir l'obligació de fer la reserva (en cas que interessi a les parts) exclusivament i íntegrament a través del Servei Proactua.

3.5 Informació econòmica i fiscal

La informació descriptiva de l'espectacle, actuació o servei ha d'incloure les tarifes i totes les despeses i impostos que puguin ser d'aplicació. Llevat que s'indiqui expressament que els espectacles estan exempts d'IVA, la tarifa que es publicarà hi constarà l'IVA. L'Artista no pot publicar tarifes superiors a les que es difonguin a través d'altres canals o serveis. Aquesta condició no és aplicable quan (i) les tarifes es publiquin i promocionin en canals offline i (ii) Quan l'Artista o el Proveïdor indiqui explícitament que la tarifa és negociable

3.6 Actualització de la informació

Correspon a l'Artista o Proveïdor mantenir actualitzada en tot moment la informació. Proactua quedarà exempta davant de qualsevol reclamació o controvèrsia generada pel caràcter obsolet de la informació difosa, corresponent exclusivament a l'Artista o al Proveïdor assumir les responsabilitats davant a tercers a qui això pogués comportar perjudici.

3.7 Reserva

3.7.1 L'organitzador podrà sol·licitar la reserva dels serveis de l'Artista o Proveïdor per una data, unes condicions i un pressupost acordats a través del Servei Proactua. L'Artista o Proveïdor haurà de (i) fer constar les seves dades fiscals i (ii) acceptar l'acord o document de reserva; on s'especificaran les condicions de l’acord amb l’Organitzador. Les reserves que requereixin el pagament per avançat d'un dipòsit per part de l'Organitzador, es formalitzaran un cop l'Artista o el Proveïdor accepti la sol·licitud de reserva. Proactua serà el responsable de custodiar i liquidar l'import del dipòsit al compte de l'Artista o Proveïdor. No obstant això, aquelles reserves que no requereixin el pagament d’un dipòsit, no es confirmaran fins que (i) l'Artista o el Proveïdor accepti la sol·licitud de reserva i (ii) Proactua hagi validat la reserva i completat el procés de verificació d'identitat de l'Organitzador segons l'apartat 2.7.

3.7.2 Proactua sempre informarà els Usuaris dels imports detallats en cada transacció de reserva, tant l'import corresponent al dipòsit; si s'escau; com l'import que l'Organitzador haurà de pagar directament a l'Artista o Proveïdor acord amb les condicions de la reserva. Proactua no tindrà cap obligació d'intervenir ni facilitar una resolució en cas que hi hagi un conflicte de pagaments entre Organitzador i l’Artista o el Proveïdor. Proactua serà responsable únicament i exclusivament del dipòsit abonat per l'Organitzador i no assumirà cap responsabilitat en relació amb propines, bonificacions o altres pagaments realitzats fora del Servei Proactua.

3.7.3 Registrar-se com Artista o Proveïdor i contactar amb Organitzadors mitjançant el Servei Proactua comporta assumir l'obligació de l'Artista o del Proveïdor de fer la reserva (en el cas que interessi a les parts) exclusivament i íntegrament a través del Servei Proactua.

3.8 Cancel·lació de la reserva

3.8.1 Un cop l'Artista o Proveïdor accepta la sol·licitud de reserva s'estableix un vincle legal vinculant entre l'Organitzador i l'Artista o el Proveïdor que queda subjecte a les condicions de la reserva que s'hagin acceptat electrònicament a través de l’acord o document de reserva. En cas que l'Artista o Proveïdor no pugui executar les seves obligacions per impossibilitat sobrevinguda, haurà de comunicar immediatament a Proactua d'aquesta circumstància i dels seus motius, per tal de notificar-ho a l'organitzador i, si escau, proposar alternatives. Sempre que l'anul·lació hagi estat motivada per l'Artista o el Proveïdor, l'Organitzador recuperarà immediatament el dipòsit o abonament a compte efectuat en el moment de la reserva.

3.8.2 Si l'Artista o Proveïdor no pot executar les seves obligacions per impossibilitat sobrevinguda, o bé decideix cancel·lar voluntàriament i de mutu acord amb l’Organitzador una reserva, l’Artista o Proveïdor haurà de comunicar-ho degudament al servei d'atenció al client de Proactua a través del següent formulari de contacte. El comunicat de cancel·lació s'haurà d’enviar amb un temps d'antelació mínim de 20 dies naturals abans de la data d’actuació o del servei. En cas d'incompliment, segons criteri exclusiu, Proactua podrà decidir cobrar a l'Artista o al Proveïdor el cost de l'assegurança de les actuacions o serveis cancel·lats que ja s’hagin assegurat.

3.8.3 En determinades circumstàncies, Proactua podrà decidir, amb criteri exclusiu, que resulta necessari cancel·lar una reserva i, en aquelles reserves que l'Organitzador hagi realitzat el pagament d'un dipòsit, iniciar el corresponent reemborsament. Això pot passar a causa d'una emergència o una circumstància inevitable (i) quan Proactua consideri de bona fe, i tenint en compte els legítims interessos de les dues parts, que resulta necessari per evitar un dany important a Proactua, a altres membres, a tercers o a béns materials, o (ii) per qualsevol dels motius previstos en els presents Termes.

3.9 Ús de la sincronització amb Google Calendar

3.9.1 L'Artista o Proveïdor té la possibilitat de sincronitzar el calendari de Proactua amb el seu Google Calendar, per tal de facilitar la gestió de calendaris. Els esdeveniments de Google Calendar bloquejaran la disponibilitat de l'Artista o Proveïdor a Proactua i les actuacions que es tanquin a Proactua s'afegiran automàticament a Google Calendar.

3.9.2 L'ús de la funcionalitat de sincronització del calendari de Proactua amb Google Calendar no és obligatòria. L'Artista o Proveïdor decideix si vol fer-la servir o no.

3.9.3 L'activació d'aquesta funcionalitat requereix que l'Artista o Proveïdor doni accés explícitament als seus calendaris mitjançant autorització OAuth de Google.

3.9.4 L'ús de Proactua i la transferència a qualsevol altra aplicació de la informació rebuda de les API de Google compliran la Política de dades d'usuari dels serveis d'API de Google, inclosos els requisits d'ús limitat.

Proactua version: 3.0.5