A continuació, es presenten a títol informatiu els aspectes més destacats de l'àmbit i la cobertura de l'assegurança que a través de Proactua, com a prenedor de l'assegurança, es contracta en relació amb aquells esdeveniments que han confirmat el seu interès a ser emparats sota aquesta pòlissa d’assegurances. S’entén i s'acorda que en cas d'existir qualsevol diferència entre el que s’estableix aquí i les condicions contractuals de la pòlissa, SEMPRE prevaldrà el que estableixin els Termes de la Pòlissa .

Informació de l'assegurança

1 Quin tipus d'assegurança oferim?

A través de Proactua oferim la possibilitat d'obtenir una assegurança que cobreixi les pèrdues econòmiques derivades d'imprevistos i contingències que impossibilitin la celebració d'un esdeveniment formalitzat a través de la nostra pàgina web.

La nostra política comercial, en relació amb l'assegurança de cancel·lació, és que tots aquells esdeveniments que compleixin les següents característiques seran inclosos a la nostra pòlissa d'assegurança:
• Aquells que s’hagin formalitzat amb un pressupost final que sigui igual o superior a 3.500 €, entenent com a tal la suma total del conjunt de reserves realitzades per a un mateix esdeveniment.
• Aquells altres amb un pressupost final inferior a 3.500,00 €, podran sol·licitar la seva inclusió, però hi ha d'haver-hi una sol·licitud expressa.

2 Quina és la cobertura de l'assegurança?

El tipus de cobertura que inclou la pòlissa està destinada a cobrir els perjudicis econòmics derivats de la cancel·lació, suspensió, ajornament, interrupció, reducció o reubicació d'un esdeveniment formalitzat a través del nostre portal www.proactua.com, ja sigui de manera total o parcial, a causa de climatologia adversa. (Veure informació detallada en el document d'informació prèvia IPID i en els Termes de la Pòlissa ).

3 Quins esdeveniments cobreix la pòlissa?

En general, aquesta assegurança permet cobrir, en una mateixa pòlissa, la totalitat de les actuacions i serveis programats al llarg d'un període de temps (que coincideix des de la formalització de l'esdeveniment fins al seu desenvolupament) sempre que s'englobin dins d'un mateix marc o esdeveniment, ja siguin esdeveniments amb una durada d'un sol dia (concerts, festes privades, casaments, esdeveniments corporatius, etc...) o esdeveniments que durin diversos dies (festes majors, festivals de música, programacions d'estiu, etc...).

4 Quines són les limitacions de l'assegurança?

No obstant això, igual que tot contracte d'assegurança té algunes limitacions :
Esdeveniments que es realitzin en territori espanyol.
Esdeveniments que es celebrin entre els mesos de juny i Agost, ambdós inclosos. En relació amb aquells esdeveniments que tinguin una durada superior a un dia i que quedin exclosos de forma parcial, només es considerarà la cobertura de les actuacions o serveis que es celebrin dintre del període assenyalat.

Els esdeveniments amb una suma a assegurar superior a 50.000 €, entenent com a tal, la suma dels imports de totes les reserves realitzades a través de proactua.com i assignades a un mateix esdeveniment, seran objecte de sol·licitud d'informació addicional abans de formalitzar la cobertura de l’assegurança.

5 Quines són les condicions per formar part de la nostra pòlissa d'assegurança?

No haver subscrit una pòlissa amb els mateixos riscos a través d'una altra asseguradora.
No haver complert amb els Termes i Condicions o haver incorregut en conductes o actes dolosos o fraudulents mitjançant l'ús del nostre servei Proactua.
La data límit per a poder subscriure la pòlissa serà de 21 dies abans de la data de celebració de la primera actuació o servei de l'esdeveniment . Superada aquesta data ja no serà possible contractar l'assegurança ni afegir noves actuacions o serveis a la pòlissa.

6 Què cal fer per formar part de la nostra pòlissa d'assegurança?

• Crear un esdeveniment (p.ex. Carnaval 2021, Festa Major 2022, Festa 40º aniversari ...)
• Formalitzar com a mínim una reserva i assignar-la a l'esdeveniment.

L'assegurança s'inclourà gratuïtament i de forma automàtica quan la suma de totes les reserves d'un mateix esdeveniment sumi un valor mínim de 3.500 €. A partir d'aquest moment, sempre que no es superi la data límit de subscripció detallada a l'apartat 5, totes les reserves que s'afegeixin a l'esdeveniment quedaran cobertes per l'assegurança fins a una suma màxima a assegurar de 50.000 €. En cas de superar la suma màxima, s'haurà de sol·licitar informació addicional a Proactua abans de formalitzar la cobertura de l'assegurança.

7 Què passa si l'esdeveniment no arriba als 3.500 €?

A Proactua oferim la possibilitat de contractar l'assegurança mitjançant el pagament de la prima per aquells esdeveniments que no arribin a una suma mínima a assegurar de 3.500 € i, com a conseqüència d'això, no es pugui obtenir la seva gratuïtat.

Com i on s'accedeix dins del web:

La contractació de l'assegurança es realitzarà mitjançant el pagament de la prima corresponent com a contraprestació pels serveis prestats. Proactua, en qualitat de Prenedor de la pòlissa, procedirem a sol·licitar el certificat de cobertura de les actuacions i/o serveis a assegurar, on es farà constar a l'Organitzador com assegurat i beneficiari; a l'assegurador.

Hi ha dues maneres diferents per contractar-la:

I. Des del llistat de reserves de l'esdeveniment corresponent, caldrà seleccionar les actuacions i/o serveis reservats que es desitgi assegurar i seguidament prémer a “Contractar Assegurança”. A través del nostre servei de pagament, l'Organitzador haurà d'abonar l'import de la prima corresponent mitjançant el pagament amb targeta. Un cop realitzat el pagament, en el cas que l'Organitzador desitgi modificar o ampliar la pòlissa i no s'hagi vençut la data límit de subscripció indicada a l'apartat 5, caldrà contactar directament amb el nostre servei d'atenció al client.

II. Contactant directament amb el nostre servei d'atenció al client, a través del següent formulari de contacte o via telefònica. Caldrà informar de les actuacions i/o serveis que es desitja assegurar i s'establirà el mètode de pagament que millor s'ajusti a les necessitats de l'Organitzador.

8 Quina documentació s'obté a l'assegurar un esdeveniment?

L'Organitzador disposarà de:

Certificat de la Pòlissa : document emès per l'asseguradora en el qual s'indiquen les cobertures associades al risc i que acredita la condició de l'organitzador com a assegurat.

Protocol d'actuació : document informatiu on es detalla com cal actuar en cas de sinistre i com notificar e informar a l'asseguradora del corresponent sinistre.

L'Organitzador rebrà la documentació via correu electrònica en un termini màxim de 5 a 10 dies abans de la celebració de la primera actuació o servei que figuri subscrita a la pòlissa.

Proactua version: 3.0.5